Komen 118, 6223 Komen 040 645 767 info@szkomen.si

O nas

Športna zveza Komen je krovna športna organizacija v Občini Komen in opravlja naloge, ki so vezane na medklubsko usklajene programe in aktivnosti. Ustanovljena je bila leta 2017 in sledi ciljem, ki so opredeljeni v Nacionalnem programu športa v RS ter v sklepih skupščine Športne zveze Komen in Občine Komen.

Dejavnosti, ki jih zveza pokriva vključujejo aktivnosti na področju organiziranja, financiranja, izobraževanja in vzgoje kadrov, podajanja strokovnih mnenj pri gradnji in vzdrževanju športnih objektov, prirejanje tekmovanj in prostočasnih aktivnosti ter promocijske in publicistične dejavnosti. Kot krovni organizaciji na področju športa in športa za vse v občini je Športni zvezi Komen omogočeno kandidiranje za sredstva iz državnega in občinskega proračuna ter Fundacije za šport.

Namen

Namen Športne zveze Komen je spodbujati športno dejavnost in razvoj športa ter športa za vse v Občini Komen in širše. Naloge, ki jih športna zveza za doseganje svojih ciljev opravlja so:

 • spodbuja združevanje športnih organizacij v športno zvezo po načelu svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega športnega društva;
 • deluje po načelu enakopravnosti vseh članov športne zveze;
 • spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih,
 • usklajuje skupne interese športa v občini;
  usklajuje delo športnih društev in opravlja skupne naloge na tem področju;
 • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih športne zveze in športnih društvih;
 • razvija množičnost v športu, zlasti na področjih športa otrok in mladine, športa starejših in športa za vse s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja občanov;
 • pospešuje razvoj vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih rezultatov;
 • razvija in krepi stike s športnimi zvezami in društvi v sosednjih občinah, v Republiki Sloveniji ter v zamejstvu;
 • aktivno deluje v organih upravljanja nacionalnih športnih organizacij in zvez (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Športna unija Slovenije …)

Vizija

Z doseganjem zastavljenih ciljev na področjih promocije športa in zdravega načina življenja, z zagotavljanjem ustreznih pogojev za šport in rekreacijo, z vključevanjem in povezovanjem s športnimi organizacijami na lokalni, medobčinski ter državni ravni je vizija Športne zveze Komen postati eden izmed pomembnejši partnerjev na področju športa ter športa za vse. Z učinkovito organizacijo in dolgoročnim načrtovanjem ter s sodelovanjem na nacionalni ravni je vizija Športne zveze Komen vsekakor uresničljiva.